NEW
Traži hvatanje objavljivanja teksta u gotovini
(dobiti od V7.2.1511)


Mjesto modula u računovodstveni softver za Windows EUROFIB je proširena. Od sada, također (kao što je u online rezervacije) može u potrazi za rezervaciju tekstovi nedavno koristili snimljene račun. Samo pritisnite F3 u okvir za tekst.

Možete pronaći ovu promjenu u softver pod KA => licu shvatiti.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)