Bilanca

Postoje različiti zahtjevi glede izrade bilance poduzeća. EuroFib omogućuje kako malim društvima kapitala, tako i velikim međunarodnim koncerna da svoje godišnje obračune kreiraju tako da su interno, ali i prema vani transparentni i pregledni. Naravno da se pritom vodi računa o zakonskim okvirnim uvjetima za poduzeća koja djeluju na nacionalnoj, kao i na međunarodnoj razini.

  • Raščlamba bilance koja se može slobodno definirati
  • Definiranje poslovne godine kao gospodarske ili kalendarske godine
  • Mogućnost izrade bilanca za pojedine zemlje i na razini koncerna
  • Izrada bilance sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim propisima IFRS, US-GAAP, IAS, Trgovački zakonik
  • Izrada teksta bilance na različitim jezicima
  • Ispis s komparativnim prikazom prethodne godine i odstupanjima
  • Sažimanje više klijenata u jednog ""konsolidacijskog klijenta""
  • Konsolidacija bilance i s više valuta ili na razini knjiženja s vrijednostima računa troškova